Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 153
  • Tất cả: 29,012

Báo cáo tổng kết năm 2019

Save

         ĐẢNG BỘ XÃ KHÁNH YÊN TRUNG                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN TRUNG

                           *                              Khánh Yên Trung, ngày 18 tháng 12 năm 2019

                Số:     /BC-CBTrH

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI BỘ TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN TRUNG

NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

 

 


PHẦN I:

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

 

- Tổng số đảng viên chi bộ: 19

          - Trong đó:    + Ban chi ủy chi bộ: 3 đồng chí

                                + Đảng viên chính thức: 17 đồng chí

                                + Đảng viên dự bị: 02 đồng chí

                                + Đảng viên là nữ: 14 đồng chí

Chi bộ trường THCS trực thuộc Đảng bộ xã Khánh Yên Trung, nhiệm vụ của chi bộ là tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xã về công tác giáo dục bậc học THCS. Năm 2007 trường THCS được công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia, năm 2015 được công nhật đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Duy trì, nâng cao các tiêu chí của kiểm định chất lượng giáo dục và trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

1. Thuận lợi

          - Thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng.

          - Thường xuyên nhận được quan tâm phối hợp của các chi bộ bạn trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, chuyên môn và các nhiện vụ chính trị khác, đặc biệt là các chi bộ thôn bản của xã Khánh Yên Trung và toàn thể nhân dân trong xã.

          - Tập thể cán bộ Đảng viên  luôn có tinh thần Đoàn kết nhất trí, giác ngộ và mang tính Đảng cao, thể hiện vai trò người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng văn hoá, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

- Các đảng viên có trình độ chuyên môn vững có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình  trong công tác.

          - Qua các nhiệm kì chi bộ trường đã đạt nhiều thành tích đáng kể, hành năm đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục của xã Khánh Yên Trung nói riêng và huyện Văn Bàn nói chung.

2. Khó khăn

          - Vẫn còn hiện tượng Đảng viên trong chi bộ trình độ nhận thức, khả năng vận động, tuyên truyền tập hợp quần chúng còn một số hạn chế.

          - Một số đồng chí chưa thực sự nhận thức sâu sắc vai trò vị trí của người Đảng viên, lên chưa thực sự phát huy, nêu cao tinh thần trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung.

 

 

 

 

 

PHẦN I:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2019

 

I.  CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

-  Chi bộ luôn luôn xác định và nhận thức rõ công tác giáo dục chính trị tư tưởng là việc làm thường xuyên liên tục nhằm giúp Đảng viên trong chi bộ hiểu rõ hơn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên, chống các biểu hiện tiêu cực, trì trệ, bảo thủ làm sai lệch đường lối, chủ trương, kỉ cương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Chi bộ quán triệt thực hiện nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Ngăn chặn, đẩy lù sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ; Chỉ thị 05/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong cách Hồ Chí minh” gắn kết thực hiên chỉ thị số 33/2006 CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục " Hai không” với 4 nội dung. Thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"

           - Công tác tư tưởng của chi bộ được củng cố vững chắc, Đảng viên phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình mang tính Đảng cao dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh theo đúng tinh thần nghị quyết TW4 lần 2 BCH TW Đảng  về  công tác chỉnh đốn Đảng. Mọi Đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, có lối sống giản dị, lành mạnh được quần chúng tin tưởng và noi gương.

          - Thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực,  mọi Đảng viên đều có tinh thần đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao và luôn luôn có ý thức học hỏi bồi dưỡng phấn đấu vươn lên.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ xã Khánh Yên Trung chi bộ Trường THCS Khánh Yên Trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khánh Yên Trung, Nghị quyết chi bộ Trường THCS Khánh Yên Trung. Kết quả cụ thể đó là:

1. Công tác tuyển sinh

- Chi bộ chỉ đạo việc lập kế hoạch tuyển sinh kịp thời đúng kế hoạch, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để từ đó mọi cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương, quần chúng được biết và thực hiện quyền lợi học tập của học sinh.

- Chi bộ đã chỉ đạo đảm bảo tuyển sinh đúng qui chế, đủ số lượng, đúng đối tượng.

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

          - Chi bộ xác định đây là một hoạt động mũi nhọn cần phải được quan tâm trú trọng, chỉ đạo  thường xuyên, quyết định chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

          - Chi bộ đã lên kế hoạch chỉ đạo kịp thời ngay từ đầu năm, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ tiêu thi đua và biện pháp thực hiện cụ thể. Chỉ đạo đảm bảo thực hiện các nề nếp chuyên môn dạy và học, thực hiện chương trình đảm bảo nghiêm túc đúng theo qui chế.

          - Ngoài việc quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Qui chế chuyên, nâng cao chất lượng hiệu quả chi bộ chỉ đạo công tác bồi dưỡng, nghiên cứu học hỏi, trao đổi thảo luận, tìm ra phương pháp giảng dạy hợp lí phù hợp đối tượng bàng nhiều hình thức đa dạng, phong phú khác nhau đảm bảo tính sư phạm, tính khoa học.  

- Chi bộ chỉ đạo ngoài công tác thực hiên nhiệm vụ giảng dạy mọi cán bộ giáo viên đều tích cực nghiên cứu thực tế, tham gia hội thảo chuyên đề, thanh tra, kiểm tra chuyên  môn. thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, qui chế hoạt động của nhà trường

          - Tham gia học tập nghiêm túc các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục&Đào tạo tổ chức đảm bảo đầy đủ và đạt hiệu quả.

          3. Việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, số lượng, chất lượng

3.1. Kết quả cuối năm 2018-2019

a. Quy mô trường lớp, huy động và duy trì số lượng

- Quy mô lớp học

         + Kế hoạch giao số lớp: 8, thực hiện số lớp: 8 lớp, so với kế hoạch đạt 100 %; so với năm trước đạt 100%.

         + Duy trì cuối năm: Số lớp 8/8  Đạt: 100%

         - Huy động và duy trì số lượng:

            + Kế hoạch giao số học sinh 224, thực hiện đầu năm học sinh 217/224 so với kế hoạch đạt: 96,8%.

          + Duy trì đến cuối năm: Học sinh 217/217 đạt 100%; so với năm học trước Tăng 1%.

b. Chất lượng giáo dục

- Tổng số học sinh được đánh giá xếp loại 216/217 (01 học sinh học hòa đồng)

         + Kết quả học tập: Hoàn thành tốt 22/216 chiếm 10,2%; Hoàn thành: 194/216 chiếm 89,8%.

          + Năng lực: Tốt 22/216 chiếm 10,2%; Đạt: 194/216 chiếm 89,8%

          + Phẩm chất: Tốt 157/216 chiếm 72,7%; Đạt: 57/216 chiếm 26,4%; Cấn cố gắng 2/216 chiếm 0,9%.

          + Học sinh được khen thưởng cuối năm học: 100 trong đó Học sinh có thành tích nổi bật: 22; học sinh có tiến bộ vượt bậc: 78

- Kết quả tổ chức Cuộc thi các cuộc thi, kỳ thi

+ Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường: 29

          + Học sinh đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật: cấp huyện 01 giải Ba; cấp tỉnh 01 giải Tư.

          + Học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa: 20

          + Học sinh đạt giải cuộc thi “viết về những tấm gương điển hình Giáo dục Lào Cai làm theo lời Bác” đạt giả Ba cấp tỉnh.

          + Học sinh đạt giải võ Teakordo cấp tỉnh: 01 giải Ba.

+ Học sinh đạt giải TDTT cấp tỉnh: 01 giải Ba môn điền kinh.

- Học sinh tốt nghiệp THCS 46/46 đạt 100%

3.2. Duy trì và nâng cao các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia; trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 năm 2019 và những năm tiếp theo.

3.3. Chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên

- Phát triển đội ngũ đủ về số lượng, chuẩn hoá về trình độ, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; có bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục.

          - Khơi dậy lòng tự hào nghề nghiệp, lương tâm và trách nhiệm trong mỗi nhà giáo nhằm thực hiện tốt chủ trương: “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”.

Kết quả xếp loại đội ngũ: 

          - Đạo đức: Tổng số xếp loại CBQL, GV, NV: 20.

         + Kế hoạch giao đầu năm: Đạo đức tốt: 20.

         + Kết quả thực hiện: Đạo đức Tốt: 20/20 đạt 100% so với kế hoạch

         - Đánh giá chuyên môn của giáo viên, nhân viên: 20/20

+ Chuyên môn Giỏi: 11/16 chiếm 68,8% .

          + Chuyên môn Khá: 05/16 chiếm 31,2% .

         - Đánh giá xếp loại viên chức: 20/20

          + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 11/18 chiếm 61,1% .

          + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 7/18 chiếm 38,9 %.

           - Đánh giá người đứng đầu cơ sở trường học (Hiệu trường, phó hiệu trưởng): 02; đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02/02 chiếm 100%.

          - Công tác hội giảng với biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học đến cuối năm học nhà trường đạt :

          Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp trường: 16

 Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 5

 Giáo viên đạt giải cấp tỉnh: 01

- Danh hiệu thi đua:

+ Giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 14

+ Giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 6

+ Tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc.

    4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, quang cảnh trường học. Xây dựng trường học thân thiện, trường chuẩn quốc gia

          - Chi bộ chỉ đạo và thực hiện tốt phong trào " Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực "

            - Duy trì và nâng cao các tiêu chí của kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia.

- Chi bộ xác định rõ  việc ổn định xây dưng CSVC, trang thiết bị, quang cảnh nhà trường đảm bảo khang trang đây là một trong những biện pháp duy trì số lượng, nâng cao chất lượng dạy và học.

          - Thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các tổ chức tu sửa trường lớp đảm bảo xanh- sạch - đẹp, tạo quang cảnh, môi trường sư phạm lành mạnh.

III. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG, HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

            - Chi bộ thường xuyên tuyên truyền vận động quần chúng chấp hành tốt mọi chủ trương, đướng lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao, tổ chức nhiều cuộc thi, tuyên truyền do các cấp uỷ Đảng và chính quyền tổ chức gắn với nhiều hoạt động phong phú khác nhau.

          - Quan tâm chỉ đạo, định hướng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng Điều lệ của từng tổ chức.

* Tổ chức công đoàn trong nhà trường

          - Làm tốt công tác tham mưu, vận động quần chúng, tham gia quản lí cùng chi bộ đặc biệt thường xuyên quan tâm ổn định đời sống, tư tưởng cán bộ, giáo viên đảm bảo, tổ chức nhiều hoạt động phong phú khác nhau.

- Tổ chức xây dựng quĩ giúp nhau làm kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá, mọi đoàn viên đều tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng nguyện vọng phấn đấu trở thành Đảng viên ĐCSVN.

* Tổ chức  Đoàn thanh niên trong nhà trường

          - Chi bộ đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch chương trình hành động thể hiện rõ một tổ chức chính trị của Đảng kế thừa xứng đáng là lực lượng xung kích hùng hậu, tin cậy của Đảng. Mọi đoàn viên đều quyết tâm nguyện phấn đấu, biểu quyết chương trình hành động xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh góp phần vào thực hiện các mục tiêu tạo ra sân chơi bổ ích cho thanh niên lôi cuốn đông đảo thanh niên tham gia vào các hoạt động, các phong trào các cuộc thi, tuyên truyền nhằm ngăn ngừa các tệ nạn xã hội.

          - Chi bộ chỉ đạo các tổ chức tham gia tích cực vào các phong trào ủng hộ, đền ơn đáp nghĩa thực hiện thực sự có hiệu quả cuộc vận động "Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm".

- Tại Quyết định số 11-QĐ/ĐTN ngày 20/9/2019 về việc Giải thể Chi đoàn trường THCS của Ban chấp hành đoàn xã Khánh Yên Trung do các đoàn viên của chi đoàn đã hết tuổi đoàn và tham gia vào sinh hoạt tổ chức Chi bộ đảng của nhà trường.

*  Công tác Đội thiếu niên

- Chi bộ chỉ đạo cán bộ làm công tác đội xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học về các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà tr­ường và trong thời gian nghỉ hè đạt kết quả cao.

          - Đạt danh hiệu liên đội  xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh.

IV. CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG

          - Chi bộ chỉ đạo xây dựng đội cờ đỏ, tổ bảo vệ, an ninh ngay từ đầu năm kiên quyết không để kẻ xấu, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

          - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, chỉ đạo các tổ chức trong nhà trường tạo điều kiện để học sinh tham gia sinh hoạt, học tập, nghiên cứu, các cuộc thi ( Tìm hiểu pháp luật, tài liệu phòng chống các tệ nạn xã hội, phong trào VHVN,TDTT gắn với các ngày chủ điểm...)

          - 100% Đảng viên thực hiện nếp sống văn hoá tích cực tham gia chỉ đạo, hướng dẫn các phong trào, hoạt động đạt hiệu quả.

V.  CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

          - Xây dựng và duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt thường kì, cải tiến nội dung sinh hoạt, tham mưu với cấp uỷ để có tài liệu phục vụ sinh hoạt, kịp thời uốn nắn và chỉnh đốn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng nhận thức.

          - Thường xuyên tổ chức cho các Đảng viên trong chi bộ được học tập, thảo luận các chỉ thị, Nghị quyết của đảng, Điều lệ đảng, bồi dưỡng giúp đỡ giới thiệu quần chúng ưu tú phát triển Đảng.

          - Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia sinh hoạt tại địa bàn cư trú đầy đủ góp phần vào củng cố xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh.

- Trong năm 2019 kết nạp được 02 đảng viên mới và đề nghị chuyển đảng viên dự bị sang đảng viên chính thức 01.

Kết quả năm 2019

          + 100% Đảng viên tham gia đóng đảng phí  đầy đủ, chi bộ nộp kịp thời.

          + 100% các Đ/C Đảng viên chấp hành nghiêm túc điều lệ Đảng, không có Đảng viên nào vi phạm Điều lệ đảng.

          + 100% Đảng viên được học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội  Đảng các cấp.

VI. CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ

          - Đơn thư kiếu nại: không.

          - Tổng số đảng viên được kiểm tra giám sát: 19 đ/c trong đó Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 19 đ/c; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 04 đ/c.

          - Không có Đảng viên vi phạm nhân cách.

VII.  ĐÁNH GIÁ CHUNG ƯU - HẠN CHẾ CỦA CHI BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Ưu điểm

- Công tác dạy và học, các hoạt động khác chuyển biến rõ rệt.

- Công tác số lượng duy trì ổn định.

- Công tác chất lượng được nâng cao.

- Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

2. Một số hạn chế        

          - Nội dung sinh hoạt chi bộ đôi khi chưa thực sự phong phú.

          - Một số Đảng viên chưa thực sự  nỗ lực, cố gắng phấn đấu, đôi khi chưa thực sự thể hiện rõ là người lãng đạo gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình mang tính Đảng chưa cao, hiệu quả công tác, chất lượng học tập còn hạn chế.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ NĂM 2020

 

I.  LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

          - Thường xuyên tuyên truyền giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên, quần chúng nhận thức đúng đắn về mục tiêu, lí tưởng, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của của Nhà nước.

          - Xây dựng khối đoàn kết trong Đảng trên nguyên tắc tập trung dân chủ mang tính Đảng cao. Phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, kịp thời phát hiện chỉnh đốn những tư tưởng lệch lạc, thực hiện sai nguyên tắc Điều lệ đảng.

          - Mọi đồng chí Đảng viên phấn đấu là người  lãnh đạo gương mẫu xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực, hy sinh vì tập thể không vụ lợi cá nhân, đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, tổ chức phân công.

 

 

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

          - Chi bộ chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, triển khai kế hoạch một cách cụ thể đồng bộ, tập trung chất lượng hiệu quả. Thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, hoạt động phong trào thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng qui chế chuyên môn từ đó tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy ngày một cao hơn.

          - Chi bộ chỉ đạo quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

          - Đẩy mạnh phát triển qui mô trường lớp đáp ứng yêu cầu ngày cao về nhu cầu học tập nâng cao trình độ văn hoá.

          III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2020

1. Công tác tuyển sinh: Đảm bảo tuyển sinh theo kế hoạch.

2. Chỉ tiêu kế hoạch, số lượng, chất lượng

2.1. Học sinh:

- Huy động 100% học sinh ra lớp theo kế hoạch, duy trì số lượng hằng năm đạt từ 99% trở lên; có 100% học sinh xếp loại Phẩm chất Tốt và Đạt; có trên 90% học sính đánh giá xếp loại Năng lực Tốt  và Đạt;  không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Nâng cao số học sinh đạt giải các kỳ thi, cuộc thi và chất lượng giáo dục toàn diện

- 100% học sinh được chuyển lớp và tốt nghiệp Trung học cơ sở.

- Điểm thi của học sinh tốt nghiệp THCS thi vào THPT không có điểm dưới 1,5.

- Học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT và đi học nghề đạt 100%.

- Đạt giải các cuộc thi trong năm

+ Học sinh giải cấp trường: 22 giải

+ Học sinh giỏi cấp huyện: 10 giải

+ Học sinh giải cấp tỉnh: 02

+ Có 01 sản phẩm đạt giải KHKT cấp huyện.

          2.2. Chi tiêu thi đua giáo viên, đảng viên và nhà trương

          * Cá nhân          

Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 16

Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 8

Lao động tiên tiến: 20

Chiến sỹ thi đua cơ sở: 03

Bằng khen của UBND tỉnh: 02

100% CBCC, VC đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

100% CBCC, VC đ­ược xếp đạo đức Tốt.

100% CBCC, VC không vi phạm tệ nạn xã hội.

100% CBCC, VC thực hiện nghiêm túc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong năm.

100% CBQL, giáo viên tham gia diễn đàn “Trường học kết nối”.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia trồng rau xanh và tham gia mô hình “Trường học sinh thái”.

100% CBQL, giáo viên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình BDTX năm học 2019–2020.

Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, vi phạm tệ nạn xã hội; vi phạm an toàn giao thông; không có nhà giáo vi phạm quy chế chuyên môn; thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và của địa phương, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn trong trường học; thực hiện tốt quy định về giao tiếp ứng xử trong trường học; cam kết thực hiện 10 lời hứa nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác.

*  Tập thể

Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

Trư­ờng: Danh hiệu tập thể Lao động  tiên tiến; tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai.

Công đoàn: Vững Mạnh xuất sắc.

Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

Liên đội: Liên đội vững mạnh cấp tỉnh.

100% CBQL, giáo viên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình BDTX năm học 2019–2020.

+ Tập thể

Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

Trư­ờng: Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Công đoàn: Vững Mạnh xuất sắc.

Chi đoàn:  Vững mạnh xuất sắc.

Liên đội: Liên đội vững mạnh cấp tỉnh.

3. Xếp loại đảng viên

- 100% đảng viên được học tập, quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

          - 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% trở lên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Kết  nạp 100% quần chúng ưu tú hàng năm vào đảng đảm bảo tiêu chuẩn quy định, nâng tỷ lệ đảng viên trong nhà trường đạt trên 95%.

          - 100% Đảng viên không vi phạm Điều lệ đảng

          IV. LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG  PHONG TRÀO, ĐOÀN THỂ, XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

          - Chỉ đạo các đoàn thể, nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động.

          - Thường xuyên có sự phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, gia đình phụ huynh  làm tốt công tác tham mưu thực hiện tốt phong trào XHH giáo dục.

          - Thường xuyên tuyên truyền vân động quần chúng,làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ về công tác phát triển Đảng, tích cực bồi dưỡng quần chúng ưu tú  giới thiệu phát triển Đảng.

          - Chi bộ chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất, quang cảnh trường đảm bảo khang trang xanh, sach, đẹp làm tốt công tác tham mưu xây dựng và phát triển qui mô.

          - Thường xuyên quan tâm chỉ đạo ổn định xây dựng kỉ cương nề nếp hoạt động của học sinh ở nội trú.

V. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

          - Chỉ đạo tốt việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

          - Phấn đấu nâng cao các tiêu chí  trường đạt chuẩn quốc gia.

 

 

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

          - Nghiêm túc thực hiện Điều lệ đảng, luôn có ý thức đóng góp xây dựng Đảng trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính tổ chức, tính mục đích.

          - Xây dựng và duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, tăng cường nhiều nội dung phong phú bổ ích khác nhau, nghiêm khắc, công khai đánh giá phê bình  đảm kỉ cương trong Đảng.

          - Tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối của đảng trong và ngoài trường, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giác ngộ quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên ĐCSVN, tăng lực lượng đảng viên trong nhà trường trên 95%.

VII. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

          1. Thường xuyên quan tâm  chăm lo giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong  cho quần chúng, đặc biệt là các đồng chí đảng viên, tăng cường vai trò lãnh đạo gương mẫu của từng đảng viên. Tổ chức triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng kịp thời, nghiêm túc.

          2. Tổ chức chỉ đạo xây dựng kế hoạch chương trình hành động một cách cụ thể, đồng bộ theo mô hình đặc trưng của nhà trường. Phát động phong trào thi đua lấy công tác thi đua làm động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị.

          3. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị của chi bộ thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Nghiêm khắc kiểm điểm phê bình đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại yếu kém.

          4. Tham mưu tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ.

          5. Tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp  của quần chúng trong đơn vị, địa bàn đảng viên cư trú, trong chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể nhận xét phẩm chất chính trị và  việc thực hiên các nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, trên cơ sở đó đánh giá toàn diện đảng viên và điều chỉnh những tư tưởng lệch lạc.

6.Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đoàn kết trong đảng, nội bộ cơ quan, luôn có tinh thần tương trợ, giúp đỡ lần nhau trong mọi lĩnh vực, xây dựng tập thể chi bộ lãnh đạo toàn diện trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ giao.

7. Phối hợp tốt với các chi bộ bạn trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng viên trong mọi lĩnh vực, cải tiến và đổi mới quản lý.

8. Đẩy manh hiệu quả hoạt động đoàn thể, hoạt động phong trào.

 

          Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị chi bộ năm 2019, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Chi bộ trường THCS Khánh Yên Trung../

                                              

Nơi nhận:

- Đảng uỷ xã;

- Các đ/c BCU;

- L­ưu: HS Chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

Dương Cao Lĩnh

 

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !